Starptautiska zinātniska konference “Latvijas Republikas Satversmei 100”

  • Norises laiks: 2022. gada 16. februāris plkst. 10.30-15.30
  • Vieta: Rīgas pils un president.lv
  • Rīkotāji: Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju.  Visi referāti tiks publicēti.
  • Informatīvais atbalstītājs: žurnāls “Jurista Vārds”

Konferences videoieraksts

Konferences īpašais viesis bija V. E. Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Franks Valters Šteinmeiers (Frank-Walter Steinmeier). Latvijas Republikas Satversme valsts normatīvo aktu hierarhijā ir augstākais dokuments, kas nosaka ne vien valsts tiesiskos pamatprincipus, bet arī tās politiskās filozofijas pamatus. Satversme ir pieņemta 1922. gada 15. februārī un ir vienīgā Baltijas valstu konstitūcija, kas joprojām ir spēkā. Satversme sevi ir apliecinājusi kā īpašu konstitūciju, jo tās darbību bija iespējams atjaunot pēc ilgiem padomju okupācijas gadiem, ievērojot valsts nepārtrauktības principu. Vienlaikus Satversme pārkāpj 100 gadu slieksni tādā laikmetā, kas radikāli atšķiras no 20. gadsimta sākuma perioda. Eiropas valstis pēc diviem pasaules kariem lēma veidot tādas sadarbības formas, kas varētu novērst iespējamos konfliktus to starpā. Eiropas kontinentā ir radīta vesela institūciju arhitektūra, kas stimulē valstu ciešāku integrāciju, tiesību sistēmu sinerģiju. Eiropas Savienības tiesības, kas tiek pieņemtas visnotaļ atšķirīgā likumdošanas procesā no tā, kas zināms valstu ietvarā, ir tieši piemērojamas un var radīt indivīdam subjektīvas tiesības.

Tiek uzdots jautājums, kāda ir Eiropas Savienības tiesību ietekme uz valstu konstitūcijām. Satversme ir tikusi samērā veiksmīgi galā arī ar Eiropas integrācijas izaicinājumiem. Kāds ir 1922. gada Satversmes noslēpums un īpašais spēks? Uz šo jautājumu vēsturiskā, salīdzinošo tiesību, konstitucionālo tiesību, Eiropas un starptautisko tiesību perspektīvā atbildēs konferences referenti.

Plašāk: rīkotāju mājaslapā 

Konferences programma

Darba valoda: latviešu, angļu un vācu.

10.30–10.50 Atklāšanas uzrunas 

Moderators: Doc. Dr. iur. Edvīns Danovskis

10.30–10.35 V. E. Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

10.35–10.40 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis prof. Dr. Ivars Kalviņš

10.40–10.45 Konferences organizācijas komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis prof. Dr. Guntis Zemītis

10.45–10.50 Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš

10.50–11.30 Pamatfererāti

Moderators: Doc. Dr. iur. Edvīns Danovskis

10.50–11.10 V. E. Latvijas Valsts prezidents Egils Levits “Satversmes virsprincipi Eiropas kontekstā”

11.10–11.30 V. E. Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Franks Valters Šteinmeiers (Frank-Walter Steinmeier) “Für Demokratie und Freiheit in Europa – Lehren aus unserer gemeinsamen Verfassungstradition” (“Kopējo konstitucionālo tradīciju atziņas demokrātiskai un brīvai Eiropai”)

11.30–12.30 Pārtraukums

12.30–13.30 Pirmā plenārsekcija "Baltijas reģiona konstitucionālisms"

Moderators: Doc. Dr. iur. Edvīns Danovskis

12.30–12.45 Tallinas Universitātes prof. Dr. iur. Pēters Jervelaids (Peeter Järvelaid) “Verfassung der Republik Estland 1920 und Grundideen der Verfassung 1992” (“Igaunijas Republikas 1920. gada konstitūcija un 1992. gada konstitūcijas pamatidejas”)

12.45–13.00 Vītauta Lielā universitātes Juridiskās fakultātes dekāns prof. Dr. iur. Daiņus Žalims (Dainius Žalimas) “The Doctrine of Supraconstitutionality and Lithuanian Constitutional Identity” ("Suprakonstitucionalitātes doktrīna un Lietuvas konstitucionālā identitāte”)

13.00–13.15 Krakovas Universitātes prof. Dr. hab. Tomašs Pudlockis (Tomasz Pudlocki) “The Rise and the Fall of the Polish Constitution of 1921” (“Polijas 1921. gada konstitūcijas rašanās un krišana”) 

13.15–13.30 Prof. Dr. iur. Jānis Lazdiņš “Ar domu par Latvijas Republikas Satversmi pirms Satversmes pieņemšanas – viedokļi, diskusijas un pagaidu satversmju nozīme Latvijas tapšanā par tiesisku demokrātisku valsti” 

13.30–14.00 Pārtraukums

14.00–15.15 Otrā plenārsekcija: “Latvijas Republikas Satversmei 100” 

Moderatore: Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājlocekle prof. Dr. iur. Sanita Osipova

14.00–14.15 Akadēmiķis prof. Ēriks Jēkabsons “Latvijas Satversmes izstrādāšana 1920.–1922. gadā: laikmeta raksturojums” 

14.15–14.30 Akadēmiķis prof. Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis “Satversmes darbības atjaunošanas priekšnosacījums – valsts nepārtrauktības doktrīna” 

14.30–14.45 Asoc. prof. Dr. iur. Irēna Kucina “Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas tiesību ietvars Satversmē”

 14.45–15.00 LZA korespondētājlocekle prof. Dr. iur. Ineta Ziemele “Eiropas un pasaules procesu vidū: negrozāmais Satversmes kodols” 

15.00–15.15 LZA korespondētājloceklis prof. Dr. iur. Ringolds Balodis un Doc. Dr. iur. Jānis Pleps “Atskatoties uz Satversmes simt gadiem: Latvijas valsts pamatlikuma plusi un mīnusi” 

15.15–15.30 Noslēguma secinājumi

LZA korespondētājlocekle prof. Dr. iur. Sanita Osipova